Skip to content
Menu

Intellectueel eigendom Granuband

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) alsmede het intellectueel eigendom van ter beschikking gesteld materiaal berust uitsluitend bij Granuband. Granuband behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Gegevens van de website en ter beschikking gesteld materiaal zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, alsmede (delen van) het ter beschikking gesteld materiaal, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Granuband.